fine-art-bazar

آخرین مجموعه کیارنگ علایی با عنوان «پرده دوم اتفاق» که بهار امسال در گالری طراحان آزاد به روی دیوار رفت، اکنون در وبسایت بازار فاین آرت جهت فروش عرضه شده است.