CIHC9904

جشنواره عکس مستقل شید به دبیری روشن نوروزی و شورای سیاست گذاری: پیمان هوشمند زاده و بهروز مهری هر سال به معرفی و حمایت از پروژه های عکس مستند اجتماعی ایران می پردازد، این جشنواره مستقل در هفتمین گردهمایی سالیانه خود که در فروردین نود شش در خانه هنرمندان ایران برگزار شد، لوح تقدیر خود را به عنوان یکی از جریان های تاثیرگذار در عکاسی ایران به «کیارنگ علایی» به خاطر تلاش های مشفقانه در آموزش عکاسی اهدا کرد.
این جایزه توسط استاد اسماعیل عباسی به کیارنگ علایی اهدا شد.