عکس برگزیده پاراالمپیک ۲۰۱۶

تاريخ : جمعه ۱۳۹۵ سوم دي

عنوان عکس برگزیده مسابقات پاراالمپیک ۲۰۱۶ ریو به عکاس ایرانی ابوالفضل امان الله تعلق گرفت. عکس با برخورداری از زاویه دید مسلط و ترکیب و لحظه مناسب ثبت شده – جدا از ارزش های خود به عنوان یک عکس ورزشی ممتاز – حاوی خصیصه هایی از ذات پاراالمپیک نیز هست: حالت پای بازیکن سمت راست بیانگر – یا نشان دهنده – نوعی از معلولیت است، دست ها گویی از همدیگر حمایت می کنند و از همه مهم تر فیگور بازیکن سفید است که حالتی فاتحانه دارد، توپ در زیر پای او حقیر و کم ارزش است و این اوست که سوار و مسلط بر آن است بی آن که نقص عضو و بسته بودن چشم ها محدودیتی برای او ایجاد کرده باشد. خطوط منقطع زمین، القا کننده تداوم و قدرت هستند و حرکت موجود در عکس را پویاتر می کنند. عدد هفت روی پیراهن بازیکن سفید هم که دیگر حکایت خود را دارد: و در سمبل ها نشان دهنده ارتباط بین انسان و خدا است و نمادی درخشان و پر معنا که در بسیاری از امور جهان دیده می شود: عجایب هفتگانه، هفت رکن خرد، هفت نور خلقت، هفت موسیقی و هفت رنگ رنگین کمانwww.kiarangalaei.com
© 2023 All Rights Reserved. Kiarang Alaei | Development By : sinam